• Xác định vùng đỉnh/ đáy của toàn thị trường

  • Trend từng mã cổ phiếu

  • Thống kê lệnh Realtime

  • Định lượng dòng tiền Bluechip/ Midcap/ Penny